Taneční školička Ivy Cenkové se rozhodla pro zřízení neziskové organizace za účelem poskytování školských služeb pro děti a mladistvé. Našim cílem je, aby děti i ze sociálně znevýhodněných rodin mohly navštěvovat naši výuku a měli šanci se rozvíjet v této mimoškolní aktivitě. Mnoho dětí nemá tu možnost navštěvovat zájmové aktivity, které jsou pro děti a jejich vývoj velmi důležité a formují jejich osobnost po celý život. Mnohdy jejich talent a nadání nejsou rozvíjeny právě z důvodu finančních problémů. Rádi bychom tyto děti zapojili a podpořili jejich aktivní přístup ke vzdělání.

Dárcovství

Individuální dárcovství

Nejrozšířenější forma přímé pomoci je finanční dar, díky němu můžeme plnit své poslání a přinášet konkrétní pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba. Dácovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru. Rádi Vám jej vystavíme po té, co je předmětná částka poukázána na účet a součadně jakmile nám dárce poskytne o sobě základní údaje pro jeho vystavení.

Firemní dárcovství

V oblasti firemního dárcovství se usilovně snažíme o naplnění následujíciích priorit:
Navázat s dárcem otevřenou diskusi o záměrech podpory
Zajistit maximální efektivitu a transparentnost přerozdělených prostředků
Poskytnout dárci zpětnou vazbu, jak konkrétně bylo s prostředky naloženo
Možnost prezentování v rámci našich projektů směrem k veřejnosti
Uvedení společnosti v komunikačních kanálech (web, FB, apod.)
Možnost odpočtu daru ze základu daně

Jak nejlépe využít potvrzení o daru

Fyzické osoby

(podle §15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně podle §34. Taneční školička Ivy Cenkové, z.ú. je osvobozena od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které ústav získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Chci poslat dar

Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za zaslání finanční podpory na projekty Taneční školičky Ivy Cenkové, z.ú., které pomáhají pro rozvoj dětí a mládeže. Po odeslání daru nám zašlete základní údaje pro vystavení dokladu. Rádi s Vámi sepíšeme darovací smlouvu, případně dojednáme podmínky významnějších darů a partnerství. Napiště nám na iva.cenkova@tanecniskolicka.cz nebo zavolejte na telefon +420777110059 Číslo účtu ústavu Taneční školička Ivy Cenkové, z.ú.
Název ústavu Taneční školička Ivy Cenkové, z.ú.
Adresa Plzeňská 951/125, 150 00 Praha 5
IČO 05875064
Banka Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 000000-4544945369/0800
IBAN CZ40 0800 0000 0045 4494 5369
SWIFT GIBACZPX

Seznam dárců

WaShine s.r.o.
Calandrella Invest s.r.o.
Klub pevného zdraví VZP